všeobecné obchodní podmínky


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1) Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy mezi fyzickou osobou s živnostenským oprávněním, IČ 4200501, která je provozovatelem “CrossFit Kladno”  (dále jen “prodávající”), a klientem, který uskutečňuje nákup služeb CrossFitového boxu CrossFit Kladno (dále jen “služby”) v e-shopu prodávajícího prostřednictvím webových stránek (dále jen “kupující”).

2) E-shop je provozován fyzickou osobou s živnostenským oprávněním, IČ: 4200501, se sídlem Jižní 1405, 252 19, Rudná u Prahy. 

3) E-shop je provozován na webových stránkách www.crossfitkladno.cz.

 

II. VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

1) Prodávající odpovídá za poskytnutí služby kupujícímu.

2) Kupující je odpovědný za úhradu služby a za její využívání v daném, platném časovém rozsahu.

 

III. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

1) Objednávka je platná, pokud kupující obdrží e-mailovou zprávu o potvrzení objednávky. Tímto okamžikem je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva.

2) Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.

3) Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito Všeobecnými podmínkami v plném rozsahu. Potvrzuje tím, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen a že jim rozumí.

4) Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

 

IV. AKTIVACE SLUŽBEB

1) Služby může kupující začít využívat, v rozsahu daného období služby, po plném zaplacení ceny a obdržení emailového potvrzení. Způsob úhrady za služby je platba kreditní kartou skrz e-shop www.crossfitkladno.cz

 

V. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB CROSSFIT KLADNO

1) Služby CrossFit Kladno mohou být využívany pouze po zaplacení ceny služeb skrz e-shop www.crossfitkladno.cz

2) Kupující bere na vědomí, že služby CrossFit Kladno předpokládají pohyb a fyzickou aktivitu kupujícího. Prodávající nenese zodpovědnost za jakákoliv možná zranění nebo úrazy, které nastanou kupujícímu při využívání služeb CrossFit Kladno.

3) Kupující se zavazuje pečlivě dodržovat pokyny personálu provozovatele, při využívání služeb CrossFit Kladno. Kupující bude obzvláště dodržovat ústní i písemné pokyny týkající se řádného užívání vybavení CrossFit Kladno a provádění jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku škody na majetku a na zdraví.

4) V případě, že kupující zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen to okamžitě oznámit prodávajícímu a hned ukončit využívání služeb či ostatních sportovních aktivit. Prodávající není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou kupujícímu vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů personálu CrossFit Kladno. Kupující není dále odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

5) Kupující bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti jsou prostory CrossFit Kladno monitorovány kamerovým systémem. Prodávající nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu na majetku kupujícího.

6) Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu na vybavení nacházejícím se v prostorách CrossFit Kladno, způsobenou porušením svých zákonných či smluvních povinností, smluvních podmínek a provozního řádu CrossFit Kladno. V případě zjištění škody má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody v plné výši ceny poškozeného vybavení.

7) Kupující neumožní přístup do prostorů CrossFit Kladno nikomu jinému, než sám sobě. V případě, že kupující umožní přístup do CrossFit Kladno cizí osobě, bez předchozího vědomí a souhlasu prodávajícího, zaplatí prodávajícímu pokutu 50.000 Kč.

8) V případě, že kupující nebude dodržovat pokyn prodávajícího a/nebo zástupců CrossFit Kladno, nebude dodržovat pravidla prostorů CrossFit Kladno, či bude v prostorách CrossFit Kladno v nevhodném oblečení, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je prodávající oprávněn vykázat kupujícího z prostor CrossFit Kladno bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

VI. REKLAMACE

1) Kupující má právo službu zakoupenou přes e-shop reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od aktivace služby. Reklamace musí být uskutečněna písemně (dopisem nebo e-mailem). Musí být jasně uvedeno, že se jedná o reklamaci, a obsahovat jasně specifikované reklamované vady. Reklamace bude vyřízena během třiceti dnů od jejího obdržení prodávajícím.

 

VII. CENA A PLATBY

1) Cena za produkt či službu (včetně DPH) je spolu s podmínkami produktu uvedena v e-shopu při objednávce.

2) Platbu je možné provést následujícími způsoby:

    a) bankovním převodem – cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání voucheru

    b) platební nebo kreditní kartou - platba je provedena on-line v průběhu objednávky prostřednictvím ověřeného bankovního portálu;

    c) jiným způsobem specifikovaným v objednávce.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Kupující má právo od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu, do 14 dnů od aktivace služby.

2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou na e-mail info@crossfitkladno.cz  .

3) V případně, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz, budou peníze zaslány do 14 dnů od doručení výpovědi smlouvy prodávajícímu. Peníze jsou zaslány na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

 

IX. OSOBNÍ ÚDAJE

1) Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

2) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem.

3) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s tím, že bude kontaktován pouze a jen Prodávajícím, za účelem využívání služeb CrossFit Kladno.

4) Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující může odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

5) Bližší informace ke zpracovávání osobních údajů v CrossFit Kladno naleznete v sekci "ochrana osobních údajů" na webu https://www.crossfitkladno.cz/ochrana-udaju . Kontaktováním a využíváním služeb CrossFit Kladno klient / kupující potvrzuje, že byl obeznámen s principy nakládání s osobními údaji a že s nimi souhlasí.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Prodávající má právo Všeobecné podmínky jednostraně měnit nebo doplňovat. Objednáním služeb kupující akceptuje aktuální platné znění Všeobecných podmínek.

2) Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

 

Vytvořeno v Praze, dne 27.02.2018